Garantivillkor för Försäljning av Begagnade Mobiler och övriga enheter

§1 Garantiperiod

Säljaren garanterar att den sålda begagnade mobilen kommer med en garanti som sträcker sig i 12 månader från inköpsdatumet.

§2 Omfattning av Garantin

  • Garantin täcker funktionsfel som uppstår som ett resultat av tillverkningsfel eller fel som inte är orsakade av användaren.
  • Garantin täcker inte skador som är följden av felaktig användning, olyckor, misskötsel, modifieringar, reparationer utförda av icke auktoriserad personal eller andra skador orsakade av användaren.
  • I de fall där delar på den begagnade mobilen har ersatts med nya reservdelar, kommer garantin att täcka dessa nya delar i den utsträckning att de är föremål för garantin, såvida det inte tydligt anges att mobilen är helt ny.

§3 Garantianspråk

För att göra anspråk på garantin bör köparen kontakta säljaren och förse denne med relevant information om garantianspråket. Köparen kan bli ombedd att uppvisa kvitto eller annan bekräftelse på köpet.

§4 Garantianspråkets Konsekvenser

Om mobilen omfattas av garantin och en felrapport är giltig, kommer säljaren att, efter eget gottfinnande, reparera eller ersätta den felaktiga delen eller mobilen som helhet. Säljaren förbehåller sig rätten att använda begagnade eller nya delar för reparation eller utbyte.

§5 Övriga Villkor

Dessa garantivillkor utgör den fullständiga överenskommelsen mellan säljaren och köparen när det gäller garantin för den begagnade mobilen. Inga andra uttryckliga eller underförstådda garantier är giltiga. Garantin är personlig och gäller endast för den ursprungliga köparen.